Najważniejszym celem „StalFa” Spółka z o.o. jest produkcja wyrobów o najwyższej, zgodnej z oczekiwaniami Klienta jakości, wytwarzanych sposobami mającymi ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Politykę Spółki realizujemy uwzględniając niżej wymienione cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

  1. Wykonywanie wysokiej jakości wyrobów poprzez zastosowanie najnowszych technologii.
  2. Udoskonalanie stosowanych i wprowadzanie nowych technologii w celu poprawy wydajności, a także lepszego wykorzystania materiałów i energii.
  3. Organizowanie procesu wytwórczego w sposób kompetentny zapewniający wysoką jakość wyrobów oraz satysfakcję Klienta.
  4. Angażowanie pracowników spółki w działania zmierzające do podniesienia jakości wyrobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania spółki na środowisko naturalne.
  5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników spółki, które umożliwiają spełnianie wysokich wymagań Klientów.
  6. Uzyskiwanie wysokiej jakości usług i produktów poprzez narzucanie naszym dostawcom i podwykonawcom wysokich wymagań jakościowych oraz stałej ich weryfikacji w oparciu o procedury kwalifikowania.
  7. Badanie przyczyn reklamacji i niezgodności oraz stosowanie metod eliminacji źródeł ich powstawania.
  8. Doskonalenie systemów zarządzania zarówno przez Kierownictwo spółki, jak i jej pracowników.

Ustanowiona, zaakceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemów zarządzania. Powyższe zobowiązania „StalFa” Spółka z o.o. osiąga poprzez System Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz System Środowiska PN-EN ISO 14001:2004.